Barn har rätt att bli skyddade.

Vi gör allt som står i vår makt för att inte ett enda barn ska utsättas för sexuella trakasserier, grooming eller sexuellt våld.

Aktuellt

Vi för fram offrens röster och visdom.

Vi främjar förverkligandet av barnets rättigheter samt verksamhet som ska garantera att inte ett enda barn utsätts för sexuella trakasserier, grooming eller sexuellt våld. Vi stöder barnskydd i alla miljöer och situationer, och vi ger yrkesmänniskor utbildning och professionellt stöd.

Vi arbetar med att påverka och ge råd, vi bedriver konsultverksamhet och arrangerar utbildning och kurser.

Vår främsta uppgift är att lyfta fram barnens situation och väcka en samhällsdebatt om ämnet.

Vi vill förebygga sexuella trakasserier, grooming och sexuellt våld mot barn och producerar därför material som hjälper barn, vårdnadshavare och pedagoger. Vi samarbetar både nationellt och internationellt med statliga organisationer, myndigheter, föreningar och företag.

Ladda ner vår broschyr här (på finska) här

call-to-action

Vårt arbete och våra metoder baserar sig på vetenskaplig forskning.

Vår specialkunskap grundar sig på flera års erfarenhet av nationellt och internationellt arbete med att skydda barn för sexualbrott, särskilt i digitala medier. Vi utvärderar regelbundet våra metoder och vår verksamhet och satsar på att ständigt utveckla vårt arbete och vår expertis.

Samarbete

Vi verkar inom det internationella nätverket Project Arachnid som främjar och försnabbar avlägsnandet av digitalt bildmaterial som kränker barnets rättigheter och visar sexuellt våld mot barn.

Vi samarbetar bland annat med National Centre for Missing and Exploited Children USA, eSafety Comissioner i Australien, Red Papaz i Colombia samt ECPAT i Sverige. Project Arachnid är det effektivaste sättet att försnabba avlägsnandet av olagligt bildmaterial från nätet.

Läs mera här: https://projectarachnid.ca/en/

Vår verksamhet styrs av:

En barndom utan våld

Åtgärdsplan för förebyggande av våld mot barn 2020−2025 Del II (kapitel 11: Laitinen&Vaaranen-Valkonen)

FN:s konvention om barnets rättigheter

Speciellt FN:s tilläggsprotokolls anvisning gällande förebyggandet av sexuellt våld mot barn (Vaaranen-Valkonen deltagit i förberedningen av ansvisningen)

Children’s Rights and Business Principles

Vårt arbete främjar konkret barnets rätt att skyddas mot sexuellt våld

Barn har rätt att leva i säkerhet för våld av alla slag. Det är alltid skadligt och traumatiskt med sexuellt våld i barndomen, men det är ofta möjligt att barn kommer över sina upplevelser och återhämtar sig om hjälpen sätts in i rätt tid.

Spridning av bilder eller filmer som skildrar sexuella brott är ett brott mot barnets rättigheter. Vi analyserar bildmaterial för att hjälpa myndigheterna att identifiera barnoffer samt från nätet avlägsna illegalt bildmaterial som kränker barnets rättigheter.

Vetskapen om att bildmaterialet finns på nätet gör att offrens återhämtning försvåras och tar längre tid. Därför är det mycket viktigt att man utnyttjar de effektivaste metoderna och teknikerna för att avlägsna bildmaterialet från nätet.

Vi använder oss av Project Arachnid, som försnabbar myndigheternas arbete med att identifiera, rädda och skydda barnoffer. Våra experter har mångsidig utbildning i ämnet och flera års erfarenhet av att analysera bildmaterial.

Stöd oss

Vårt arbete för att skydda barn kräver resurser

Är din organisation intresserad av att framföra barnens rättigheter? Kontakta våra verksamhetsledaren, vi samarbetar gärna. #SkyddaBarn #Tillsammans

Företagssamarbete

Företagsansvar kan omfatta många olika åtgärder. Tillsammans hittar vi ett sätt att förena ert företags verksamhet, företagsansvar och främjandet av barnets rättigheter. De bästa lösningarna hittas ofta utifrån företagsverksamhetens strategier och visioner.

‘Doing Good is Good Business’

Vi har flera års erfarenhet av företagssamarbete och av att främja barns rättigheter inom ramen för företagsansvar. Vi har genomfört många olika samutvecklingsprojekt och innovationer, vi har deltagit i utvecklingen av produkter och tjänster och vi har arrangerat debatter som har fått mycket uppmärksamhet i medierna.

Vi har utbildat hundratals anställda i olika företag, både i Finland och utomlands, och vi har bidragit med vår expertis vid både små och stora evenemang.

Vi erbjuder företag vår expertis med skräddarsydda lösningar.

Vi har erfarenhet av att samarbeta med företag i alla storleksklasser och vi har medverkat vid idéframtagning, planering och realisering av kampanjer som når miljontals människor.

Ta kontakt så kan vi träffas och tillsammans fundera på hur vi kan göra världen tryggare för barn!

Samarbete inom vetenskap och forskning

Vårt arbete grundar sig på forskningsbaserade metoder samt på en kontinuerlig bedömning av vår verksamhet.

Vi har erfarenhet av att sammanställa omfattande utredningar, av att utnyttja ny teknik för att skydda barn samt av utbildningssamarbete med bland annat Helsingfors universitet och olika myndigheter (regionförvaltningsverket, polisen, barnskyddet).

Bekanta dig med våra experters text om sexuella trakasserier, grooming och sexuellt våld (på finska) Seksuaalinen häirintä, houkuttelu ja seksuaaliväkivalta digitaalisessa mediassa kansallisessa toimenpidesuunnitelmassa.

För närvarande är vi med i följande forskningssamarbetsprojekt:

  • • Examensarbete: I samarbete med polisyrkeshögskolan POLAMK & det kanadensiska barnskyddscentret Canadian Center For Child Protection.
  • • Examensarbete: Law, EU & International law
  • • Fallstudie ”Kun kuvat leviää” (När bilderna sprids)


I boken om sexuella tabun i slutna samfund (på finska) Seksuaalisuuden tabut suljetuissa yhteisöissä kan du bekanta dig med fallstudien (2013) av Nina Vaaranen-Valkonen, verksamhetsledare och specialsakkunnig.

Vaaranen-Valkonen har också deltagit i framtagningen av ett kortspel av typen ’Frågor och svar’. Spelet är ett hjälpmedel vid samtal mellan barn och vuxna om sexuellt våld, misshandel och familjevåld som barn har upplevt. Mitä sinä tiedät-korten har utvecklats som en del av den traumafokuserade kognitiva beteendeterapin inom psykoterapin (TF-CBT). Terapin har befunnits vara en effektiv metod vid behandlingen av barns trauman (Käypähoito 2014).

Med hjälp av korten vågar de professionella behandla barns erfarenheter av våld. Korten hjälper när man tillsammans ska utreda tankar, känslor och beteenden i samband med traumatiska upplevelser, rätta till missuppfattningar och ge psykopedagogisk information. Enligt undersökningar är ett barns återhämtning efter våldstrauman alltid sammankopplat med det stöd och den förståelse som barnet får. Mera information finns här (på finska).

Skydda Barn rf

”Vi gjorde en konkret barnskyddsgärning. Vi ville att det i Finland ska finnas en förening som koncentrerar sig enbart på förebyggande av sexuellt våld som riktas mot barn. Vi anser att arbetet kräver omfattande expertis samt många års arbetserfarenhet inom social- och hälsovården. Vi fick en lysande möjlighet och nu leder två av Finlands bästa experter föreningens verksamhet. Bekanta dig med våra stadgar (på finska) sääntöihimme och ta kontakt med verksamhetsledaren om du vill bli medlem i vår förening.”

– Skydda Barn rf.

Nina Vaaranen- Valkonen

Nina Vaaranen-Valkonen är känd för sin långa karriär när det gäller att skydda barn mot sexuellt våld. Vaaranen-Valkonen har medverkat i flera nationella och internationella expertarbetsgrupper. Hon har forskat och verkat som utbildare, och hon har uppträtt både i medier och som talare på både inhemska och internationella konferenser.

Vaaranen-Valkonen har under sin karriär koncentrerat sig särskilt på ställningen för barn och ungdomar som har utsatts för sexuellt våld. Under sin långa karriär har hon arbetat med fenomenet både inom ungdomspsykiatrin, brottsofferjourens projekt för unga och hos Rädda Barnen rf (Barnskydds- och webbtipstjänsten Lasten suojelu ja Nettivihje) som manager för Finnish Hotline. Hon arbetar också som kognitiv psykoterapeut och tar bland annat emot offer för sexuellt våld. Hon har medverkat i utvecklingen av Mitä sinä tiedät-korten till ett hjälpmedel för samtal mellan barn och vuxna, om barns upplevelser av våld och sexuellt våld.

Vaaranen-Valkonen är utbildad politices magister (PM), socialpsykolog och legitimerad inom professionell hälsovård (kognitiv psykoterapeut, licensierad TF-CBT-terapeut). Hon har också en grundutbildning inom hälsovård (hälsovårdare).

Hanna-Leena Laitinen

Hanna-Leena Laitinen har över tio års mångsidig erfarenhet av barnskyddsarbete. Laitinen har samarbetat i betydande omfattning med företag och synligt lyft fram barnens rättigheter i samhällsdebatten. Hon har arbetat med barn och ungdomar vars symtom tar sig uttryck i kriminalitet, verkat som socialarbetare med ansvar för barns ärenden, samt samarbetat i omfattande utsträckning med olika myndigheter inom social- och krisjouren, inklusive nationellt beredskapsarbete med psykosocialt stöd.

Hos Rädda Barnen rf (Barnskydds- och webbtipstjänsten Lasten Suojelu ja Nettivihje) arbetade Laitinen som sakkunnig med ansvar för företagssamarbete, forskning i socialarbete, samt samarbete och kommunikation rörande barnskydd och internationella samarbetsnätverk. Laitinen har kläckt idéer och förverkligat internationella kampanjer. Hon har också varit huvudskribent i flera publikationer.

Laitinen on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri… - Laitinen är utbildad politices magister och legitimerad inom socialsektorn (socialarbetare). Hon har studerat ledarskap och företagsekonomi och har också studerat vid University i London. Laitinen har också genom sina förtroendeuppdrag arbetat med påverkan i samhället. Vid sidan av sitt arbete verkar hon också som utbildare och socialarbetare.

Ta kontakt – låt oss Skydda Barn tillsammans

Nina Vaaranen-Valkonen

Verksamhetsledare, specialsakkunnig

+358 40747 8829
nina.vaaranen-valkonen@suojellaanlapsia.fi
@NinaVaaranen

Hanna-Leena Laitinen

Chef för samhällsrelationer och påverkande arbete, specialsakkunnig

+358 4430 22394
hanna-leena.laitinen@suojellaanlapsia.fi
@HannaLeenaLait1

Post- och besöksadress: Alpgatan 20, 00530 Helsingfors (möten endast med tidsbeställning)